Kategórie

Posledné články

Záručné podmienky a uplatnenie reklamácie

 

a) Na výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov .

b) Zákazník má právo na uplatnenie reklamácie výrobných chýb počas záručnej doby . Postupuje sa vždy podľa zákona .

c) Zákazník uplatňuje reklamáciu u predajcu , u ktorého výrobok zakúpil . Reklamáciu nemožno uplatniť u iných predajcov predávajúcich rovnaký výrobok .

d) Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť záručný list alebo potvrdený doklad o kúpe výrobku . Ďalej je nutné popísať presne závadu , chybný diel a požadovaný spôsob riešenia reklamácie . Na požiadanie je zákazník povinný chybný diel alebo celý výrobok predložiť na posúdenie predajcovi.

e) Pokiaľ zákazník odovzdáva výrobok na posúdenie , nie je povinný ho odovzdávať v pôvodnom obale , avšak je povinný ho zabezpečiť tak , aby na ňom dopravou a manipuláciou nevznikla ďalšia škoda . V prípade že výrobok bude mať aj iné ako reklamované poškodenia , alebo ak sa jedná o poškodenie vinou zákazníka ( poškodenie pri montáži , mechanické poškodenie nevhodným používaním , manipuláciou , nevhodné čistenie , údržba , nedodržanie zásad pre údržbu ) , nemusia byť tieto vady uznané ako oprávnená reklamácia . V prípade , že bolo so zákazníkom dohodnuté riešenie reklamácie vrátením kúpnej ceny tovaru , bude táto cena znížená o výdavky potrebné na opravu týchto závad ktoré nie sú oprávnenou reklamáciou ( nie sú výrobnou vadou ) .

f) Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním . Záruka sa tiež nevzťahuje na mechanické poškodenia vinou zákazníka , neodbornou montážou , nevhodným skladovaním , neopatrnou manipuláciou a
dopravou , nedodržaním návodu na používanie - najmä v bodoch týkajúcich sa nevhodného umiestnenia ( sálavé teplo , vlhko ... ) , nevhodného čistenia a údržby ( saponátmi , abrazíva ... ) , nedodržanie požiadaviek na údržbu (impregnácie. .. ) . Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady , pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

g) Reklamácia bude vybavená do 30tich dní. O vybavení reklamácie bude spísaný písomný protokol .

h) Ak ide o vadu , ktorú možno odstrániť , má kupujúci právo , aby bola bezplatne , včas a riadne odstránená . pokiaľ nie je dohodnuté inak , bude výrobok opravený , prípadne bude vymenený chybný diel . Ak to nie je neúmerné ( teda ak je výrobok nepoužívaný a nezmontovaný ) môže sa zákazník dohodnúť na výmene výrobku za nový . Pokiaľ je to vhodné , môže byť reklamácia vyriešená tiež primeranou zľavou z ceny veci .

i) Ak ide o vadu , ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu , aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady , má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť .

j) U výrobkov vyrobených na zákazku ( najmä sedacie súpravy potiahnuté látkou podľa výberu zákazníka ) ktorých výroba trvá štandardne 6 týždňov , berie zákazník na vedomie , že v prípade požiadaku na riešenie reklamácie opravou alebo výmenou môže oprava alebo výroba nového kusu trvať takisto až 60 dní . Pokiaľ s týmto termínom nesúhlasí , vpíše svoju požiadavku do reklamačného protokolu a reklamácie v prípade nemožnosť opravy v termíne 30 dní bude riešená vrátením peňazí alebo zľavou .


Ako doklad o záruke možno použiť doklad preukazujúci zakúpenie výrobku .