Kategórie

Posledné články

Reklamačný poriadok

Záruka

Na všetok tovar sa poskytuje záruka 24 mesiacov , ak nie je uvedené inak . Záruka sa nevzťahuje na poškodenie nesprávnym používaním , neodbornou montážou , poškodenie klientom pri manipulácii a bežné opotrebovanie . Záručné podmienky si prosím prečítajte tu: Záručné podmienky

 

Odstúpenie od zmluvy a zrušenie objednávky

Zo strany zákazníka

Zákazník má právo tovar v lehote 14 dní od prevzatia vrátiť aj bez udania dôvodov. Toto právo je podmienené splnením podmienok uvedených nižšie . Pri ich splnení je tovar prijatý späť a zákazníkovi vrátená plná cena tovaru včetne prepravného. Prípadné dopravné náklady a poplatky súvisiace s vrátením tovaru v tomto prípade znáša zákazník. 

Kontaktujte nás prosím e - mailom na info@onlinenabytok.sk a dohodnite si spôsob vrátenia tovaru . Tovar , ktorý chcete vrátiť v lehote 14 dní , musí byť v pôvodnom obale , nesmie niesť známky používania , montáže alebo potrebenia . Tovar musí byť kompletný , nepoškodený , vrátane záručného listu a návodu . Ak ste vykonali úhradu za tovar, táto Vám bude bez zbytočného odkladu vrátená. V prípade , že pri kontrole na našom sklade bude zistené poškodenie , opotrebovanie tovaru alebo iné nedodržania vyššie uvedených podmienok , nebude tovar prijatý späť a bude vrátený majiteľovi na jeho náklady . Zákazník má právo kedykoľvek pred odoslaním tovaru na jeho adresu zrušiť svoju objednávku . Toto svoje rozhodnutie oznámi písomne ( e - mailom ) dodávateľovi . V tomto prípade neplatí žiadne storno poplatky , poplatky za dopravu , ani penále . Ak už zaplatil za tovar zálohu , bude mu v plnej výške vrátená .

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom našeho eshopu prosím využite formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý stiahnete: stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy

Zo strany dodávateľa

V prípade , že došlo k ukončeniu výroby tovaru u výrobcu , alebo v prípade vážnych prevádzkových dôvodov na strane dodávateľa , či v prípade problémov charakteru vyššej moci ( živelná pohroma a pod ) , má dodávateľ právo stornovať už potvrdenú objednávku zákazníka , prípadne ho informovať o iných možnostiach a náhradným tovaru . Zákazníkovi v tom prípade bude vrátená plná výška už zloženej zálohy . V prípade , že došlo k problémom v dodávkach zo strany výrobcu , alebo z prevádzkových príčin nie je možné dodržať termín dodania , bude dodávateľ o tejto skutočnosti informovať zákazníka . Ten má právo odstúpiť od zmluvy . Prípadná už zaplatená záloha mu bude v plnej výške vrátená . Dodávateľ si vyhradzuje právo na chyby v texte alebo cenách . V prípade , že kvôli takej chybe má tovar iné vlastnosti než deklarované , má zákazník právo tovar vrátiť . V takom prípade sú mu vrátia všetky dopravné náklady a poplatky ktoré uhradil dodávateľovi .

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok popisuje zásady a postupy uplatňované pri reklamácii . Tento poriadok nevylučuje ani neobmedzuje akékoľvek práva zákazníka plynúce zo zákona . Základné práva a povinnosti týkajúce sa reklamácií sa riadi Občianskym zákonníkom . Ak sa počas záručnej doby objaví porucha spôsobená chybou konštrukcie , výroby , alebo chybou materiálu , má zákazník právo požadovať bezplatnú opravu , alebo výmenu chybného dielu . Pokiaľ má závada charakter ktorá znemožňuje užívania výrobku bežným spôsobom , má právo takisto výrobok vrátiť a požadovať nový bezvadný , alebo vrátenie peňazí ak je to účelné . Reklamovaný diel bude dodávateľom bezplatne opravený alebo vymenený za nový . Nutným predpokladom pre prijatie reklamácie je preukázanie nákupu príslušným daňovým dokladom a záručným listom . Ďalej má dodávateľ právo požadovať predvedenie výrobku na posúdenie závady v rámci reklamácie na adrese svoje prevádzky . Záruka sa nevzťahuje na poškodenie živlom , nesprávnym používaním , poškodenia spôsobené používaním na iné ako bežné účely , mechanické poškodenie , poškodenie spôsobené neodbornou montážou a na výrobky , ktoré zákazník upravil alebo modifikoval . Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie vplyvom zlého skladovania vo vlhku , alebo iných ako izbových teplotách , prípadne poškodenie vplyvom priameho slnečného žiarenia a sálavého tepla . Dodávateľ vybaví reklamáciu do 30tich dní od prevzatia písomnej reklamácie . Záručná lehota je 24 mesiacov , ak nie je uvedené inak a začína plynúť od dátumu dodania tovaru zákazníkovi.


Reklamácia by mala obsahovať :

Názov reklamovaného tovaru .
Konkrétny popis závady .
Presné označenie reklamovaného dielu ( najlepšie podľa návodu na montáž ) .
Kópia dokladu o kúpe alebo záručný list
Adresu, kam zaslať vybavenie reklamácie a kontakt na Vás ( telefón , e - mail ) .
Reklamovaný výrobok je na požiadanie nutné dodať na adresu prevádzky dodávateľa na posúdenie , ak o to dodávateľ nepožiada , je nutné zaslať aspoň fotodokumentáciu poškodenia e - mailom . V prípade uznania reklamácie bude výrobok zaslaný späť na naše náklady .

Reklamačný protokol Vám bude vystavený a zaslaný ako potvrdenie o prijatí reklamácie e - mailom . Ak ho neobdržíte do 7-mich dní , kontaktujte nás prosím telefonicky . Pravdepodobne Vaša reklamácia neprišla na náš e - mail a je nutné ju zaslať znova .

Ďalšie informácie nájdete v našom Návode na montáž nábytku a záručných podmienkach